Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Tuyên truyền ngày Hội Đại đoàn kết

Ngày 21/11/2022 16:54:01

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

 

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Trong suốt chặng đường lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Sau năm 1975, trong cuộc trường chinh chống đói nghèo lạc hậu, chúng ta rất cần vận dụng và phát triển kinh nghiệm lịch sử 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc - Thống nhất tổ quốc, đó là những kinh nghiệm quý báu, tạo động lực mạnh mẽ, đưa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất lên tầm cao mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. MTTQ Việt nam tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực, với hình thức phong phú đa dạng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội; Cũng cố quốc phòng - an ninh; Mở rộng quan hệ đối ngoại; Nâng cao đời sống nhân dân; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tình nghĩa, từ thiện nhân đạo... Chính vì vậy, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đời sống chính trị của đất nước  tiếp tục được khẳng định, thực sự là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị  của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; Là nơi phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, Pháp luật của Nhà nước, là nơi tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân, phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc  gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, các cấp Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều nội dung phương thức đa dạng, phù hợp. Các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, mang tính trọng tâm xuyên suốt trong công tác Mặt trận. Qua triển khai thực hiện, CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân góp phần vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng rõ nét; công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm đã tạo không khí đoàn kết, đầm ấm, vui vẻ phấn khởi và đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng, Chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn là dịp để cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; Thực hiện phong trào thi đua; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững; công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự; an toàn giao thông; đây cũng là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; và tôn vinh các gia đình đạt "gia đình văn hóa" năm 2022.

Thiết thực chào mừng 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đề nghị các thôn Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong khu dân cư tích cực tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh; chỉnh trang khu dân cư  Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn, tích cực treo cờ Tổ quốc từ ngày 10-18/11/2022, thay mới các loại cờ cũ, bạc màu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người đưa tin: CC VHXH Phạm Thị Hà

 

Tuyên truyền ngày Hội Đại đoàn kết

Đăng lúc: 21/11/2022 16:54:01 (GMT+7)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

 

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trải qua 92 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng. Trong suốt chặng đường lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Sau năm 1975, trong cuộc trường chinh chống đói nghèo lạc hậu, chúng ta rất cần vận dụng và phát triển kinh nghiệm lịch sử 30 năm đấu tranh giành độc lập dân tộc - Thống nhất tổ quốc, đó là những kinh nghiệm quý báu, tạo động lực mạnh mẽ, đưa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất lên tầm cao mới, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI. MTTQ Việt nam tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực, với hình thức phong phú đa dạng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế  - xã hội; Cũng cố quốc phòng - an ninh; Mở rộng quan hệ đối ngoại; Nâng cao đời sống nhân dân; Tham gia xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động tình nghĩa, từ thiện nhân đạo... Chính vì vậy, vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đời sống chính trị của đất nước  tiếp tục được khẳng định, thực sự là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị  của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; Là nơi phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của đảng, Pháp luật của Nhà nước, là nơi tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân, phản ánh kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cùng Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền quốc  gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, các cấp Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân có nhiều chuyển biến rõ nét với nhiều nội dung phương thức đa dạng, phù hợp. Các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đồng bộ mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đây là cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, mang tính trọng tâm xuyên suốt trong công tác Mặt trận. Qua triển khai thực hiện, CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân góp phần vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng rõ nét; công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư và các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng năm đã tạo không khí đoàn kết, đầm ấm, vui vẻ phấn khởi và đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, toàn dân khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng, Chúng ta nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.

Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, nhân dân ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc còn là dịp để cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương; Thực hiện phong trào thi đua; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng hộ khá hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững; công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự; an toàn giao thông; đây cũng là dịp biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; và tôn vinh các gia đình đạt "gia đình văn hóa" năm 2022.

Thiết thực chào mừng 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đề nghị các thôn Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong khu dân cư tích cực tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh; chỉnh trang khu dân cư  Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn, tích cực treo cờ Tổ quốc từ ngày 10-18/11/2022, thay mới các loại cờ cũ, bạc màu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là ngày hội của toàn dân.

Người đưa tin: CC VHXH Phạm Thị Hà

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com