Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

Ngày 29/05/2024 17:12:34

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã!

giam-ngheo-ben-vung-01.png

          Giảm nghèo nhanh và bền vững là một chủ trương giảm lớn và là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay.

          Mục đích của giảm nghèo nhanh và bền vững là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, người nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

          Tuyên truyền,vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên làm chủ kinh tế là lương tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

          Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững cần có sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, Hội viên, Đoàn viên, các tổ chức đoàn thể cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

          Đối với các đơn vị thôn trong xã cần tổ chức làm tốt các nội dung sau đây:

          1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các ngành, các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn xã, các chi hội đoàn thể ở cơ sở, tại các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn xã.

          2. Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, Hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững của Đảng và nhà nước, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần giải quyết chế độ an sinh xã hội tại địa phương.

          3. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở các đơn vị thôn cùng chung tay, góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng dân cư để thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

          4. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa truyền thanh tại các Khu dân cư, tại các hội nghị nhân dân trong Khu dân cư, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể, lồng ghép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý.

          5. Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hỗ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

          6. Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo kịp thời,  phù hợp với từng hộ gia đình theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm đã được Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp triển khai.

          7. Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và cuộc vận động Ngày vì người nghèo”./.

Đài truyền thanh xã Xuân Phú 

BÀI TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

Đăng lúc: 29/05/2024 17:12:34 (GMT+7)

Kính thưa toàn thể nhân dân trong toàn xã!

giam-ngheo-ben-vung-01.png

          Giảm nghèo nhanh và bền vững là một chủ trương giảm lớn và là nội dung quan trọng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn hiện nay.

          Mục đích của giảm nghèo nhanh và bền vững là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, người nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, điều kiện sống, thông tin, bảo hiểm và trợ giúp xã hội khác. Thực hiện đồng bộ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mở rộng đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp của xã hội.

          Tuyên truyền,vận động, động viên các hộ thoát nghèo. Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận với các mô hình kinh tế, nắm bắt được các chính sách về vay vốn giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống để tiếp tục vươn lên làm chủ kinh tế là lương tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

          Để chủ trương và kế hoạch giảm nghèo nhanh bền vững cần có sự vào cuộc của toàn thể nhân dân, Hội viên, Đoàn viên, các tổ chức đoàn thể cùng nhau phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên để các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo cùng góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã.

          Đối với các đơn vị thôn trong xã cần tổ chức làm tốt các nội dung sau đây:

          1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các ngành, các tầng lớp nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn xã, các chi hội đoàn thể ở cơ sở, tại các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn xã.

          2. Tuyên truyền, vận động, động viên để nhân dân, Hội viên, đoàn viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo hiểu biết về chủ trương giảm nghèo bền vững của Đảng và nhà nước, nhằm thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong giảm nghèo hàng năm, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo cuộc sống góp phần giải quyết chế độ an sinh xã hội tại địa phương.

          3. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ở các đơn vị thôn cùng chung tay, góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hổ trợ của nhà nước, của cộng đồng dân cư để thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

          4. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, loa truyền thanh tại các Khu dân cư, tại các hội nghị nhân dân trong Khu dân cư, cụm dân cư, tổ tự quản, tại hội nghị các chi hội đoàn thể, lồng ghép đưa nội dung giảm nghèo xây dựng nông thôn mới vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý.

          5. Phối hợp tuyên truyền các chính sách và thủ tục vay vốn giảm nghèo, vay vốn hỗ trợ việc làm, vay vốn cho lao động xuất khẩu; tuyên truyền kinh nghiệm làm ăn, kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

          6. Phối hợp với tiểu ban giảm nghèo tập trung điều tra, rà soát, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo kịp thời,  phù hợp với từng hộ gia đình theo kế hoạch, chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm đã được Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp triển khai.

          7. Phối hợp tuyên truyền, vận động, động viên nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân, thương yêu đùm bọc trong các thôn xóm, cụm dân cư phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng, trong dòng họ nhằm giúp nhau khắc phục khó khăn giảm nghèo gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và cuộc vận động Ngày vì người nghèo”./.

Đài truyền thanh xã Xuân Phú 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com