Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 13/08/2023 22:14:53

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN     
ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

*

Số       - BC/HU

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


                            Xuân Phú, ngày       tháng 7 năm 2023

 

                   BÁO CÁO                

Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

-----------------

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

          Thực hiện nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Quá trình tổ chức thực nhiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, tình hình kinh tế,  chính trị, xã hội, trong nước, trong tỉnh và của huyện tiếp tục duy trì và ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, việc làm của người lao động, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng cao, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó các cấp ủy, chi bộ, chính quyền từ xã đến thôn và toàn thể nhân dân đã tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực, kết quả 6 tháng đầu năm như sau: Tổng 27 chỉ tiêu trong đó: có 15 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 03 chỉ tiêu đạt dưới 50%;  còn 9 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá.

1. Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh

1.1. Hoạt sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định. 

- Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.936 tấn, đạt 60% kế hoạch và bằng 114% cùng kỳ; tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực trồng, chăm sóc cây trồng vụ Chiêm Xuân 2022 – 2023, toàn xã gieo trồng 927/912 ha, đạt 102% KH, bằng 98% CK. Triển khai sản xuất vụ thu mùa, trồng cây xuân Quí Mão và trồng rừng năm 2023 theo kế hoạch, đã trồng mới trên 85ha chủ yếu là cây keo đạt 113% KH năm, bằng 103% CK; tích tụ tập trung đất đai được 50 ha, đạt 91%KH, bằng 238% CK; một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới bước đầu mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm 1535 con (không tính các trang trại lớn), gia cầm 58.500 con đạt 50%KH, bằng 60% so với CK; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến nay không có gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân tái đàn, tuyên truyền các gia trại, tụ điểm giết mổ, buôn bán gia cầm làm tốt công tác tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại. Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 theo kế hoạch[1];

          - Công tác xây dựng nông thôn mới, được quan tâm chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo; tổ chức làm việc, chỉ đạo với chi bộ và thôn Ba Ngọc trong công tác XDNTM; đến nay đã hoàn thành 10/19 tiêu chí và 49/75 chỉ tiêu XDNTM; tiếp tục nâng cao các tiêu chí XDNM nâng cao; dựng đường điện sáng, hàng rào xanh, phân loại rác tại nguồn…

- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại duy trì ổn định như: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ mỹ nghệ, bán hàng tạp hóa…, tạo mọi điều kiện để sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến nay, thành lập mới 01 doanh nghiệp, đạt 20% KH, bằng 17% so với CK.

Tập trung chỉ đạo và giám sát các công trình XDCB trên địa bàn theo qui định như trường Tiểu học, Mầm nom, tu sử đường giao thông, các công trình XDNTM ở các thôn, tăng cường công tác kiểm tra xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang giao thông…

- Về tài chính – tín dụng: Tổng thu ngân sách đến 30/6/2023 đạt 2.657 triệu đồng đạt 45,7% dự toán năm; thu NSNN (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) đạt 683 triệu đồng, bằng 33,1% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 144 triệu đồng, đạt 115,2% dự toán giao; triển khai thu các loại quỹ công chuyên dùng theo quy định. Chi ngân sách xã ước đạt 50,1% dự toán giao, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của xã.

Phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng và các ngân hàng đến 30/6/2023 là trên 106 tỷ đồng, tăng 8 tỷ so với CK.

- Công tác quản lý tài nguyên - Giải phóng mặt bằng: Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt giai đoạn 2025-2030; hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ cấp, đổi GCNQSD đất cho nhân dân, đã cấp được 13 giấy và xác nhận 34 thửa cho các hộ chuyển nhượng; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình không để tình trạng san lấp, khai thác đất trái phép xãy ra trên địa bàn

Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Hội đồng GPMB huyện giải quyết một số vướng mắc của các hộ dọc tuyến đường số 4 đang thi công, khu diễn tập khu vực phòng thủ huyện tại thôn Ba Ngọc, Làng Sung và Đá dựng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

- Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: Chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác vệ sinh môi trường và duy trì thực hiện thường xuyên tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 70%. Xây dựng kế hoạch triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, rà soát kiểm tra các cơ sở và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, qua kiểm tra cơ bản các cơ sở, hộ gia đình chấp hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Lập danh sách gửi đi tập huấn kiến thức ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo ATTP xã và các hộ sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm, tổ chức kiểm tra, rà soát các tiêu chí đề nghị xã được công nhận lại đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.2. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên

- Hoạt động văn hóa thông tin: Thực hiện tốt công tác thông tin, tin truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền mừng Đảng, Mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền ngày 30/4, 01/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội,... Treo 36 băng zôn qua đường, kẻ 32 câu khẩu hiệu, 5 pano Tham gia giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng xuân, lễ hội Lê Hoàn do huyện tổ chức; thực hiện nghiêm túc tiếp sóng đài truyền thanh huyện với 3 lần/ngày và các trường hợp đột xuất. Xây dựng hướng dẫn các khu dân cư, các làng văn hóa tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân quí Mão 2023 vui tươi, lành mạnh an toàn, tiết kiệm. Tổ chức dâng hương đền Mường tiên Bạn vào ngày mùng 9 tháng giêng.

- Giáo dục và Đào tạo: Duy trì và thực hiện tốt công tác dạy và học ở các trường trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc phương trâm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới. Tổ chức các cuộc thi giáo viên, học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh đạt kết quả cao. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra lại chuẩn sau 5 năm trường MN. Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho các em học sinh lớp 9. Tổng kết năm học 2022-2023 theo kế hoạch, trong đó: Trường Mầm non xếp thứ 17, Trường Tiểu học xếp thứ nhất, Trường trung học cơ sở xếp thứ 16 toàn huyện; duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm học tập cộng đồng; công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực, có chất lượng. UBND xã chỉ đạo Hội khuyến học xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài theo hướng dẫn của cấp trên.

- Y tế: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, VSATTP, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi theo qui định. Trong 6 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho hơn 1.100 lượt người; Trạm y tế đã khám tư vấn và cấp thuốc BHYT cho nhân dân 4 thôn.

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Tập trung chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định; tổ chức rà soát các đối tượng chính sách, h nghèo, hộ gia đình khó khăn để động viên, thăm hỏi kịp thời trong tết Nguyên đán Quí Mão năm 2023 đã tặng tổng 345 suất quà, trị giá 124 triệu đồng; tổ chứ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định.

Triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2023, đến nay cả xã còn 37 hộ nghèo chiếm 1,87%, cận nghèo 36 hộ chiếm 1,82%. Tặng 14 xuất quà trị giá 5 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết thiếu nhi 01/6; phối hợp với phòng lao động và CTy Tracimexco HN để tư vấn cho các lao động có nhưu cầu xuất khẩu lao động sang Nhật Bản; tiếp tục phối hợp với đại lý thu và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia BHYT, đến nay tỷ lệ tham gia BHYT đạt 84,6%.

1.3. Quốc phòng - An ninh

- Quốc phòng: Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống liên quan đến các vấn đề về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm; sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 theo chỉ tiêu giao là 16 thanh niên đạt 100% KH đảm bảo an toàn. Phối hợp xây dựng và chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập phòng thủ huyện năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứ nạn năm 2023.

- Công tác An ninh: Triển khai kế hoạch về đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023; nắm tình hình trên địa bàn. Tổ chức làm CCCD cho nhân dân theo kế hoach của công an huyện, hỗ trợ kích hoạt mã định danh CCCD, trực giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại đường HCM đoạn quan thôn Làng Bài và quốc lộ 47) làm 2 người chết, 1 người bị thương (công dân huyện Cẩm Thủy và đội 3); phối hợp với công an huyện giải quyết xảy ra 5 vụ gây mất trật tự; phối hợp với đoàn thanh niên và các nhà trường làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại khu vực cổng trường.

1.4. Công tác Tư pháp; tiếp dân và giải quyết đơn thư

- Triển khai và thi hành Luật hộ tịch và các văn bản được thực hiện đồng bộ có hiệu quả, các yêu cầu chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử,kết hôn...được thực hiện tốt đúng quy định. Đã giải quyết trên 2.100 hồ sơ chứng thực, nhận 6 đơn của công dân đã giải quyết 5 đơn còn 1 đơn đang xem giải quyết theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật: Phối hợp với hội luật gia Thanh hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là luật liên quan đến chính sách bồi thường GPMB, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình cho hơn 120 người. Phối hợp với huyện tập huấn cho cho tổ hòa giải cơ sở.

2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

2.1. Công tác xây dựng Đảng.

- Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định. Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; mà trọng tâm là nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH trung ương đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiệnChỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và theo hàng năm, Nghị quyết số 58 - NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Hội nghị học tập cập nhật kiến thức mới, chuyên đề đạo đức công vụ cho cán bộ công chức. Thông qua việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, tỉnh, huyện đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; xây dựng kế hoạch cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trình cấp trên phê duyệt.

- Công tác cán bộ: Hoàn thành công tác đánh giá và rà soát lại qui hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; 2025 -2030 và 2026-2031 theo hướng dẫn của huyện ủy. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội nông dân và Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; cử 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới năm 2023; xét kết nạp đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú đạt 60% KH, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, xét tặng huy hiệu đảng cho đảng viên theo đúng qui định

- Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đảng ủy trình huyện ủy phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện, 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 4 lượt chi bộ và giám sát 4 chi bộ, giám sát thường xuyên hàng cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện và chẩn chỉnh một số sai phạm trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí…

          - Công tác dân vận: Ban hành qui chế hoạt động của khối dân vận xã, kiện toàn lại khối dân xã, các tổ dân vận thôn theo hướng dẫn của ban dân vận huyện, tăng cường tập trung nắm tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, nhất là về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán; làm tốt công tác dân vận nhân dân trong công tác đóng góp, ủng hộ, xây dựng quê hương, trong công tác GPMB…; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân về BHYT tự nguyện được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

          - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phụ những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm năm 2022. Thực hiện giám sát kê khai, công khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022; tập tung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc tiềm ẩn khiếu kiện đông người liên quan đến công tác GPMB, công tác đất đai…

          2.2 Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND xã, tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã năm 2023; giám sát thường xuyên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

- Ủy ban nhân dân xã: Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; xây dựng chương trình công tác năm. Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, chăn nuôi, công tác phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thu ngân sách nhà nước, công tác GPMB, triển khai các dự án đầu tư công; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, BHYT; chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân tại bộ phận một cửa của UBND xã.

          - MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như của địa phương, trong đó vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao, tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân quí Mão 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả. Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đối tượng BTXH, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết.

          Ủy ban MTTQ tiếp tục triển khaimoo hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn", khu dân cư "Tự quản về An toàn thực phẩm"; "Tự quản bảo vệ môi trường",...phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND các cấp.

Hội nông dân xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, quí triển khai đến các chi hội để làm cơ sở tổ chức thực hiện nghị quyết; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM …

Hội liên hiệp phụ nữ, tổ chức nhiều các hoạt động, các phong trào thi đua trọng hội viên mà trọng tâm là dịp kỷ niệm 20/10 và 8/3; duy trì phát huy hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ (nhà sạch vườn mẫu, biến rác thải thành tiền, hỗ trợ bò sinh kế, con giống tình thương, làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em..), tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết và ngày quốc tế thiếu nhi 01/6.

Đoàn thanh Niên xã các cơ sở đã tổ chức các hoạt động vui chơi cho đoàn viên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3; duy trì các mô hình như đường tranh bích họa, thăm hỏi tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngủ, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia giải bóng đá tranh cúp Lam Sơn lần thứ nhất do huyện đoàn tổ chức.

Hội Cự chiến binh, tập trung triển khai nghị quyết đại hội Cựu chiến binh xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 đến với hội viên; phát động các phong trào hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mô hình tổ 3 trong 1, mô hình thu gom rác thải tại đồng ruộng...; thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện mô hình Tổ 3 chủ động

II. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, yếu kém

1.1. Có 03/27 chỉ tiêu đạt thấp dưới 50 % so với kế hoạch[2]; một số chỉ tiêu khó hoàn thành (Thu ngân sách nhà nước (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất), tỷ lệ tham gia BHYT…). Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình công tác năm vẫn chậm, đôn đốc nhiều lần.

1.2. Sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại lớn, nhà màng, nhà lưới… chưa có nhiều chuyển biến, chủ yếu nhân dân vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát phụ thuộc vào thị trường; chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao còn chậm, một số cấp ủy chi bộ, thôn chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM, nguồn lực trong nhân dân để XDNTM gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, mất việc, giảm việc, một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hổ trợ của cấp trên… 

1.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Vẫn còn một số ít hộ gia đình, cá nhân chấp hành chưa nghiêm các qui định của pháp luật cũng như của địa phương như tự ý san gạt đất không xin phép, vận chuyển đất ra ngoài để bán, xây mương, tường rào, công trình phụ trên hệ thống rãnh thoát nước, trên đất nông nghiệp, đất công.…

1.4. Về văn hóa xã hội:  Công tác vệ sinh môi trường trong các khu dân cư chưa được duy trì thường xuyên, vẫn còn tình trạng một số hộ gia đình thả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, hoạt động của một số làng văn hóa chưa có chiều sâu, nhất là việc thực hiện hương ước làng như ma chay, cưới hỏi, karaoke tự phát, chỉnh trang, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa…

1.5. Về Quốc phòng - an ninh: Việc chấp hành lệnh gọi sơ khám tuyển NVQS của một số ít thanh niên chưa nghiêm túc, còn có các thủ thuật né tránh việc tham gia NVQS; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhân tố bất ổn, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, hộ kinh doanh có lúc, có thời điểm chưa tốt, tình trạng vi phạm pháp luật, các loại tệ nạn cờ bạc, số đề, ma túy, vi phạm hành lang an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý lưu trú, nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự kịp thời.

1.6. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số ít chi bộ chưa thường xuyên, chậm đổi mới; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới ở một số chi bộ chưa được quan tâm kịp thời; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm nêu gương, nội dung công việc được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số vẫn còn xảy ra.

 - Một số chi bộ, thôn thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức của một số đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu. Phong trào xây dựng NTM chưa thực sự sâu rộng, một số mô hình đã triển khai xây dựng chưa phát huy có hiệu quả.

- Việc thực hiện quy chế làm việc một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ công chức chuyên môn có lúc, có việc chưa nghiêm túc, trách nhiệm chưa cao; chế độ thông tin báo cáo; việc nắm bắt tình hình cơ sở, lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách chưa thường xuyên, chưa chủ động, chưa sâu sát để tập trung giải quyết công việc trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân, giá cả xăng dầu, thức ăn phục vụ chăn nuôi tăng cao…

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cấp ủy, chính quyền từ đến các thôn thiếu quyết liệt, công tác nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu đề xuất, công tác phối hợp giữa UBND xã, các ngành, đoàn thể, chi ủy, chi bộ thôn có mặt còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt, chủ động, sáng tạo với công việc của một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa cao.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo của BCH, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là: Các hoạt động sản, xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển ổn định; chỉ đạo hoàn thành công tác sản xuất vụ chiêm xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm; các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác vận động nhân dân tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; công tác ANTT được giữ vững; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được huyện đánh giá cao; hoàn thành công tác giao quân theo chỉ tiêu huyện giao; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo thành công Đại hội Hội dông dân và đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, MTTQ các nghành đoàn thể phát huy vai trò phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao. Hoàn thành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành cơ quan, đơn vị từ xã đến các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 04 - NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát chính xác, cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành để đề ra các biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đối với những việc còn khó khăn, vướng mắc phải chủ động nghiên cứu, tháo gỡ theo thẩm quyền, hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những việc khó, việc lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, không để kéo dài.

Trong triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, công việc phải cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu, từng bước, tuyệt đối không để xảy ra đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng, thông suốt.

2. Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu. Chuẩn bị điều kiện để sản xuất vụ thu mùa 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao; Triển khai phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị vật tư, phương tiện để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2023 đủ về số lượng, đảm về chất lượng. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của cấp trên.

3. Duy trì và tạo điều kiện để phát triển các loại ngành, nghề và dịch vụ thương mại trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp theo chỉ tiêu huyện giao.

4. Tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng thôn, từng sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để sót các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển chi theo quy định của pháp luật; triển khai phương án thu các quỹ theo quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng BTXH, cán bộ công chức …

5. Tăng cường công tác quản lý, khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đã, đang triển khai thực hiện trên địa bàn, Phối hợp với các phòng nghành của huyện hoàn thiện hồ sơ đo đạc đất cho các hộ từ Nông trường Sao Vàng chuyển về và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân khi đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo các nhà trường tổ khai giảng năm học 2023 – 2024; tăng cường công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển BHYT, BHXH tự nguyện; tuyên truyền xuất khẩu lao động, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ buôn bán hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ, ăn uống …để đảm bảo tốt công tác VSMT, VSATTP.

7. Ban Chỉ huy quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, DBĐV đảm bảo theo kế hoạch của cấp trên, phối hợp với BCHQS huyện xây dựng kế hoạch diễn tập phòng thủ tại xã Xuân Phú năm 2023. Công an xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, không để trở thành điểm nóng. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, làm tốt công tác tiếp dân giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân.

8. HĐND xã tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023 đã được phê duyệt; tổ chức các cuộc giám sát theo qui định, chuẩn bị tốt các nội dung tại mỗi kỳ họp.

9. UBND tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 mà nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã ban hành; tập trung phối hợp với các ban, phòng, ngành cấp huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn. Mà trọng tâm là công tác cấp giấy CNQSD đất, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác CCHC, chuyển đổi số, công tác VSMT, XDNTM nâng cao..,

10. Triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến với cán bộ Đảng viên và nhân dân mà trọng tâm là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng phát triển KTXH năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025. UBKT Đảng chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình KTGS của cấp ủy, của UBKT năm 2023 theo chương trình đã được cấp trên phê duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoach phát triển đảng viên mới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023 là 10 đảng viên mới.

 11. MTTQ các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2023. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia mua BHYT, BHXH; phát triển hội viên; công tác phòng chống dịch bệnh công tác giải phóng mặt bằng, các công trình và các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân sau các cuộc tiếp xúc cử tri./.

 

Nơi nhận:                             

- Văn phòng Huyện ủy (b/c),

- Thường trực HĐND, UBND xã,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- MTTQ, các đoàn thể ,

- Các chi bộ trực thuộc,                                 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Bùi Văn Hoàng

 [1]Kết quả đến ngày 30/6/2023: đàn chó đạt 100% KH, đàn lợn, trâu bò đạt trên 80% KH, tổ chức tiêm viêm da nổi cục cho đàn trâu bò đạt trên 90% KH.

[2]Như: Thu ngân sách nhà nước đạt 45,7%; thành lập doanh nghiệp mới; xây dựng nông thôn mới.

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Đăng lúc: 13/08/2023 22:14:53 (GMT+7)

Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

 

ĐẢNG BỘ HUYỆN THỌ XUÂN     
ĐẢNG ỦY XÃ XUÂN PHÚ

*

Số       - BC/HU

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


                            Xuân Phú, ngày       tháng 7 năm 2023

 

                   BÁO CÁO                

Tình hình, kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

-----------------

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

          Thực hiện nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Quá trình tổ chức thực nhiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, tình hình kinh tế,  chính trị, xã hội, trong nước, trong tỉnh và của huyện tiếp tục duy trì và ổn định, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn đã ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, việc làm của người lao động, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất, kinh doanh tiếp tục tăng cao, đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó các cấp ủy, chi bộ, chính quyền từ xã đến thôn và toàn thể nhân dân đã tập trung chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực, kết quả 6 tháng đầu năm như sau: Tổng 27 chỉ tiêu trong đó: có 15 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên, 03 chỉ tiêu đạt dưới 50%;  còn 9 chỉ tiêu chưa đủ điều kiện đánh giá.

1. Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh

1.1. Hoạt sản xuất, kinh doanh duy trì ổn định. 

- Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá, sản lượng lương thực có hạt đạt 1.936 tấn, đạt 60% kế hoạch và bằng 114% cùng kỳ; tập trung chỉ đạo nhân dân tích cực trồng, chăm sóc cây trồng vụ Chiêm Xuân 2022 – 2023, toàn xã gieo trồng 927/912 ha, đạt 102% KH, bằng 98% CK. Triển khai sản xuất vụ thu mùa, trồng cây xuân Quí Mão và trồng rừng năm 2023 theo kế hoạch, đã trồng mới trên 85ha chủ yếu là cây keo đạt 113% KH năm, bằng 103% CK; tích tụ tập trung đất đai được 50 ha, đạt 91%KH, bằng 238% CK; một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới bước đầu mang lại hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, tổng đàn gia súc 6 tháng đầu năm 1535 con (không tính các trang trại lớn), gia cầm 58.500 con đạt 50%KH, bằng 60% so với CK; công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đến nay không có gia súc, gia cầm chết do dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo nhân dân tái đàn, tuyên truyền các gia trại, tụ điểm giết mổ, buôn bán gia cầm làm tốt công tác tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại. Triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2023 theo kế hoạch[1];

          - Công tác xây dựng nông thôn mới, được quan tâm chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo; tổ chức làm việc, chỉ đạo với chi bộ và thôn Ba Ngọc trong công tác XDNTM; đến nay đã hoàn thành 10/19 tiêu chí và 49/75 chỉ tiêu XDNTM; tiếp tục nâng cao các tiêu chí XDNM nâng cao; dựng đường điện sáng, hàng rào xanh, phân loại rác tại nguồn…

- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại duy trì ổn định như: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ mỹ nghệ, bán hàng tạp hóa…, tạo mọi điều kiện để sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thương mại phát triển để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đến nay, thành lập mới 01 doanh nghiệp, đạt 20% KH, bằng 17% so với CK.

Tập trung chỉ đạo và giám sát các công trình XDCB trên địa bàn theo qui định như trường Tiểu học, Mầm nom, tu sử đường giao thông, các công trình XDNTM ở các thôn, tăng cường công tác kiểm tra xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công, hành lang giao thông…

- Về tài chính – tín dụng: Tổng thu ngân sách đến 30/6/2023 đạt 2.657 triệu đồng đạt 45,7% dự toán năm; thu NSNN (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất) đạt 683 triệu đồng, bằng 33,1% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 144 triệu đồng, đạt 115,2% dự toán giao; triển khai thu các loại quỹ công chuyên dùng theo quy định. Chi ngân sách xã ước đạt 50,1% dự toán giao, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của xã.

Phối hợp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng và các ngân hàng đến 30/6/2023 là trên 106 tỷ đồng, tăng 8 tỷ so với CK.

- Công tác quản lý tài nguyên - Giải phóng mặt bằng: Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt giai đoạn 2025-2030; hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ cấp, đổi GCNQSD đất cho nhân dân, đã cấp được 13 giấy và xác nhận 34 thửa cho các hộ chuyển nhượng; tăng cường công tác kiểm tra, nắm tình hình không để tình trạng san lấp, khai thác đất trái phép xãy ra trên địa bàn

Phối hợp với Ban Quản lý dự án và Hội đồng GPMB huyện giải quyết một số vướng mắc của các hộ dọc tuyến đường số 4 đang thi công, khu diễn tập khu vực phòng thủ huyện tại thôn Ba Ngọc, Làng Sung và Đá dựng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

- Công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm: Chỉ đạo, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác vệ sinh môi trường và duy trì thực hiện thường xuyên tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 70%. Xây dựng kế hoạch triển khai các kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, rà soát kiểm tra các cơ sở và hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, qua kiểm tra cơ bản các cơ sở, hộ gia đình chấp hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm. Lập danh sách gửi đi tập huấn kiến thức ATTP cho các thành viên Ban chỉ đạo ATTP xã và các hộ sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm, tổ chức kiểm tra, rà soát các tiêu chí đề nghị xã được công nhận lại đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

1.2. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên

- Hoạt động văn hóa thông tin: Thực hiện tốt công tác thông tin, tin truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, trong đó tập trung tuyên truyền mừng Đảng, Mừng Xuân, tuyên truyền kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền ngày 30/4, 01/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội,... Treo 36 băng zôn qua đường, kẻ 32 câu khẩu hiệu, 5 pano Tham gia giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng xuân, lễ hội Lê Hoàn do huyện tổ chức; thực hiện nghiêm túc tiếp sóng đài truyền thanh huyện với 3 lần/ngày và các trường hợp đột xuất. Xây dựng hướng dẫn các khu dân cư, các làng văn hóa tổ chức các hoạt động mừng đảng, mừng xuân quí Mão 2023 vui tươi, lành mạnh an toàn, tiết kiệm. Tổ chức dâng hương đền Mường tiên Bạn vào ngày mùng 9 tháng giêng.

- Giáo dục và Đào tạo: Duy trì và thực hiện tốt công tác dạy và học ở các trường trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc phương trâm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới. Tổ chức các cuộc thi giáo viên, học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh đạt kết quả cao. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra lại chuẩn sau 5 năm trường MN. Tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho các em học sinh lớp 9. Tổng kết năm học 2022-2023 theo kế hoạch, trong đó: Trường Mầm non xếp thứ 17, Trường Tiểu học xếp thứ nhất, Trường trung học cơ sở xếp thứ 16 toàn huyện; duy trì hoạt động thường xuyên của Trung tâm học tập cộng đồng; công tác khuyến học, khuyến tài hoạt động tích cực, có chất lượng. UBND xã chỉ đạo Hội khuyến học xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài theo hướng dẫn của cấp trên.

- Y tế: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường, VSATTP, khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi theo qui định. Trong 6 tháng đầu năm đã khám và điều trị cho hơn 1.100 lượt người; Trạm y tế đã khám tư vấn và cấp thuốc BHYT cho nhân dân 4 thôn.

- Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Tập trung chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định; tổ chức rà soát các đối tượng chính sách, h nghèo, hộ gia đình khó khăn để động viên, thăm hỏi kịp thời trong tết Nguyên đán Quí Mão năm 2023 đã tặng tổng 345 suất quà, trị giá 124 triệu đồng; tổ chứ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định.

Triển khai kế hoạch điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2023, đến nay cả xã còn 37 hộ nghèo chiếm 1,87%, cận nghèo 36 hộ chiếm 1,82%. Tặng 14 xuất quà trị giá 5 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết thiếu nhi 01/6; phối hợp với phòng lao động và CTy Tracimexco HN để tư vấn cho các lao động có nhưu cầu xuất khẩu lao động sang Nhật Bản; tiếp tục phối hợp với đại lý thu và các đoàn thể vận động nhân dân tham gia BHYT, đến nay tỷ lệ tham gia BHYT đạt 84,6%.

1.3. Quốc phòng - An ninh

- Quốc phòng: Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động giải quyết các tình huống liên quan đến các vấn đề về quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ; tăng cường phối hợp với các lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm; sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2023 theo chỉ tiêu giao là 16 thanh niên đạt 100% KH đảm bảo an toàn. Phối hợp xây dựng và chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập phòng thủ huyện năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứ nạn năm 2023.

- Công tác An ninh: Triển khai kế hoạch về đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán 2023; nắm tình hình trên địa bàn. Tổ chức làm CCCD cho nhân dân theo kế hoach của công an huyện, hỗ trợ kích hoạt mã định danh CCCD, trực giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại đường HCM đoạn quan thôn Làng Bài và quốc lộ 47) làm 2 người chết, 1 người bị thương (công dân huyện Cẩm Thủy và đội 3); phối hợp với công an huyện giải quyết xảy ra 5 vụ gây mất trật tự; phối hợp với đoàn thanh niên và các nhà trường làm tốt công tác đảm bảo ANTT tại khu vực cổng trường.

1.4. Công tác Tư pháp; tiếp dân và giải quyết đơn thư

- Triển khai và thi hành Luật hộ tịch và các văn bản được thực hiện đồng bộ có hiệu quả, các yêu cầu chứng thực, đăng ký khai sinh, khai tử,kết hôn...được thực hiện tốt đúng quy định. Đã giải quyết trên 2.100 hồ sơ chứng thực, nhận 6 đơn của công dân đã giải quyết 5 đơn còn 1 đơn đang xem giải quyết theo thẩm quyền và qui định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật: Phối hợp với hội luật gia Thanh hóa tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là luật liên quan đến chính sách bồi thường GPMB, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình cho hơn 120 người. Phối hợp với huyện tập huấn cho cho tổ hòa giải cơ sở.

2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

2.1. Công tác xây dựng Đảng.

- Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định. Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện; mà trọng tâm là nghị quyết hội nghị lần thứ 6 của BCH trung ương đảng, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiệnChỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và theo hàng năm, Nghị quyết số 58 - NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng các cấp, gắn với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Hội nghị học tập cập nhật kiến thức mới, chuyên đề đạo đức công vụ cho cán bộ công chức. Thông qua việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW, tỉnh, huyện đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; xây dựng kế hoạch cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 trình cấp trên phê duyệt.

- Công tác cán bộ: Hoàn thành công tác đánh giá và rà soát lại qui hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025; 2025 -2030 và 2026-2031 theo hướng dẫn của huyện ủy. Lãnh đạo thành công Đại hội Hội nông dân và Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; cử 08 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới năm 2023; xét kết nạp đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú đạt 60% KH, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên dự bị, xét tặng huy hiệu đảng cho đảng viên theo đúng qui định

- Công tác kiểm tra, giám sát: Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đảng ủy trình huyện ủy phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện, 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 4 lượt chi bộ và giám sát 4 chi bộ, giám sát thường xuyên hàng cán bộ đảng viên; kịp thời phát hiện và chẩn chỉnh một số sai phạm trong sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí…

          - Công tác dân vận: Ban hành qui chế hoạt động của khối dân vận xã, kiện toàn lại khối dân xã, các tổ dân vận thôn theo hướng dẫn của ban dân vận huyện, tăng cường tập trung nắm tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, nhất là về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán; làm tốt công tác dân vận nhân dân trong công tác đóng góp, ủng hộ, xây dựng quê hương, trong công tác GPMB…; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội với nhân dân về BHYT tự nguyện được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ.

          - Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Lãnh đạo, chỉ đạo khắc phụ những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm năm 2022. Thực hiện giám sát kê khai, công khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022; tập tung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc tiềm ẩn khiếu kiện đông người liên quan đến công tác GPMB, công tác đất đai…

          2.2 Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của HĐND xã, tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã năm 2023; giám sát thường xuyên việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, hoạt động của tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.

- Ủy ban nhân dân xã: Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; xây dựng chương trình công tác năm. Tập trung chỉ đạo công tác sản xuất, chăn nuôi, công tác phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2023 cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thu ngân sách nhà nước, công tác GPMB, triển khai các dự án đầu tư công; thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, BHYT; chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân tại bộ phận một cửa của UBND xã.

          - MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như của địa phương, trong đó vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM nâng cao, tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân quí Mão 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả. Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, đối tượng BTXH, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết.

          Ủy ban MTTQ tiếp tục triển khaimoo hình khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn", khu dân cư "Tự quản về An toàn thực phẩm"; "Tự quản bảo vệ môi trường",...phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND các cấp.

Hội nông dân xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, chương trình công tác năm, quí triển khai đến các chi hội để làm cơ sở tổ chức thực hiện nghị quyết; phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM …

Hội liên hiệp phụ nữ, tổ chức nhiều các hoạt động, các phong trào thi đua trọng hội viên mà trọng tâm là dịp kỷ niệm 20/10 và 8/3; duy trì phát huy hiệu quả các mô hình, các câu lạc bộ (nhà sạch vườn mẫu, biến rác thải thành tiền, hỗ trợ bò sinh kế, con giống tình thương, làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em..), tặng quà cho hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp tết và ngày quốc tế thiếu nhi 01/6.

Đoàn thanh Niên xã các cơ sở đã tổ chức các hoạt động vui chơi cho đoàn viên nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3; duy trì các mô hình như đường tranh bích họa, thăm hỏi tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngủ, hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia giải bóng đá tranh cúp Lam Sơn lần thứ nhất do huyện đoàn tổ chức.

Hội Cự chiến binh, tập trung triển khai nghị quyết đại hội Cựu chiến binh xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027 đến với hội viên; phát động các phong trào hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mô hình tổ 3 trong 1, mô hình thu gom rác thải tại đồng ruộng...; thăm hỏi tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện mô hình Tổ 3 chủ động

II. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN.

1. Hạn chế, yếu kém

1.1. Có 03/27 chỉ tiêu đạt thấp dưới 50 % so với kế hoạch[2]; một số chỉ tiêu khó hoàn thành (Thu ngân sách nhà nước (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất), tỷ lệ tham gia BHYT…). Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ theo chương trình công tác năm vẫn chậm, đôn đốc nhiều lần.

1.2. Sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại lớn, nhà màng, nhà lưới… chưa có nhiều chuyển biến, chủ yếu nhân dân vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát phụ thuộc vào thị trường; chưa xây dựng được sản phẩm OCOP; tiến độ xây dựng NTM, NTM nâng cao còn chậm, một số cấp ủy chi bộ, thôn chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng NTM, nguồn lực trong nhân dân để XDNTM gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế, mất việc, giảm việc, một bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hổ trợ của cấp trên… 

1.3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản: Vẫn còn một số ít hộ gia đình, cá nhân chấp hành chưa nghiêm các qui định của pháp luật cũng như của địa phương như tự ý san gạt đất không xin phép, vận chuyển đất ra ngoài để bán, xây mương, tường rào, công trình phụ trên hệ thống rãnh thoát nước, trên đất nông nghiệp, đất công.…

1.4. Về văn hóa xã hội:  Công tác vệ sinh môi trường trong các khu dân cư chưa được duy trì thường xuyên, vẫn còn tình trạng một số hộ gia đình thả chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, hoạt động của một số làng văn hóa chưa có chiều sâu, nhất là việc thực hiện hương ước làng như ma chay, cưới hỏi, karaoke tự phát, chỉnh trang, tu sửa khuôn viên nhà văn hóa…

1.5. Về Quốc phòng - an ninh: Việc chấp hành lệnh gọi sơ khám tuyển NVQS của một số ít thanh niên chưa nghiêm túc, còn có các thủ thuật né tránh việc tham gia NVQS; tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhân tố bất ổn, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, hộ kinh doanh có lúc, có thời điểm chưa tốt, tình trạng vi phạm pháp luật, các loại tệ nạn cờ bạc, số đề, ma túy, vi phạm hành lang an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý lưu trú, nắm tình hình nhân dân, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự kịp thời.

1.6. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, nhất là việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số ít chi bộ chưa thường xuyên, chậm đổi mới; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới ở một số chi bộ chưa được quan tâm kịp thời; tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần, trách nhiệm nêu gương, nội dung công việc được giao của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế, tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số vẫn còn xảy ra.

 - Một số chi bộ, thôn thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động còn hạn chế. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia vào tổ chức của một số đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu. Phong trào xây dựng NTM chưa thực sự sâu rộng, một số mô hình đã triển khai xây dựng chưa phát huy có hiệu quả.

- Việc thực hiện quy chế làm việc một số đồng chí cấp ủy viên, cán bộ công chức chuyên môn có lúc, có việc chưa nghiêm túc, trách nhiệm chưa cao; chế độ thông tin báo cáo; việc nắm bắt tình hình cơ sở, lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách chưa thường xuyên, chưa chủ động, chưa sâu sát để tập trung giải quyết công việc trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu vực đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, đời sống của nhân dân, giá cả xăng dầu, thức ăn phục vụ chăn nuôi tăng cao…

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, cấp ủy, chính quyền từ đến các thôn thiếu quyết liệt, công tác nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu đề xuất, công tác phối hợp giữa UBND xã, các ngành, đoàn thể, chi ủy, chi bộ thôn có mặt còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt, chủ động, sáng tạo với công việc của một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa cao.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo của BCH, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, nổi bật là: Các hoạt động sản, xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển ổn định; chỉ đạo hoàn thành công tác sản xuất vụ chiêm xuân, công tác phòng chống dịch bệnh cho người và đàn gia súc, gia cầm; các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên; công tác vận động nhân dân tham gia BHYT có nhiều chuyển biến tích cực; công tác ANTT được giữ vững; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, được huyện đánh giá cao; hoàn thành công tác giao quân theo chỉ tiêu huyện giao; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả triển khai đầy đủ các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, chỉ đạo thành công Đại hội Hội dông dân và đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, MTTQ các nghành đoàn thể phát huy vai trò phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng, chính quyền. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao. Hoàn thành sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2023

- Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành cơ quan, đơn vị từ xã đến các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 04 - NQ/ĐU, ngày 28/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương rà soát chính xác, cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, công việc được giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là những nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp, khó hoàn thành để đề ra các biện pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Đối với những việc còn khó khăn, vướng mắc phải chủ động nghiên cứu, tháo gỡ theo thẩm quyền, hoặc tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời; người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những việc khó, việc lớn, những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, không để kéo dài.

Trong triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, công việc phải cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu, từng bước, tuyệt đối không để xảy ra đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng, thông suốt.

2. Tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc các loại cây trồng vụ hè thu. Chuẩn bị điều kiện để sản xuất vụ thu mùa 2023 theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2023 đảm bảo theo kế hoạch và chỉ tiêu huyện giao; Triển khai phương án phòng chống thiên tai và chuẩn bị vật tư, phương tiện để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2023 đủ về số lượng, đảm về chất lượng. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch của cấp trên.

3. Duy trì và tạo điều kiện để phát triển các loại ngành, nghề và dịch vụ thương mại trên địa bàn, trong đó tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới doanh nghiệp theo chỉ tiêu huyện giao.

4. Tăng cường công tác quản lý thu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước; rà soát, đánh giá, phân tích cụ thể từng thôn, từng sắc thuế, để có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời đảm bảo thu đúng, thu đủ, không để sót các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển chi theo quy định của pháp luật; triển khai phương án thu các quỹ theo quy chế dân chủ cơ sở năm 2023; Quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng BTXH, cán bộ công chức …

5. Tăng cường công tác quản lý, khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng đã, đang triển khai thực hiện trên địa bàn, Phối hợp với các phòng nghành của huyện hoàn thiện hồ sơ đo đạc đất cho các hộ từ Nông trường Sao Vàng chuyển về và cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân khi đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ đạo các nhà trường tổ khai giảng năm học 2023 – 2024; tăng cường công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển BHYT, BHXH tự nguyện; tuyên truyền xuất khẩu lao động, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tăng cường kiểm tra các cơ sở dịch vụ buôn bán hàng tạp hóa, cơ sở giết mổ, ăn uống …để đảm bảo tốt công tác VSMT, VSATTP.

7. Ban Chỉ huy quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ, DBĐV đảm bảo theo kế hoạch của cấp trên, phối hợp với BCHQS huyện xây dựng kế hoạch diễn tập phòng thủ tại xã Xuân Phú năm 2023. Công an xã tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, phát hiện và xử lý kịp thời, không để trở thành điểm nóng. Tăng cường công tác tuần tra đảm bảo trật tự ATGT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn, làm tốt công tác tiếp dân giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho nhân dân.

8. HĐND xã tăng cường công tác hoạt động giám sát, xây dựng kế hoạch giám sát năm 2023 đã được phê duyệt; tổ chức các cuộc giám sát theo qui định, chuẩn bị tốt các nội dung tại mỗi kỳ họp.

9. UBND tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023 mà nghị quyết đảng bộ và HĐND xã đã ban hành; tập trung phối hợp với các ban, phòng, ngành cấp huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn. Mà trọng tâm là công tác cấp giấy CNQSD đất, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác CCHC, chuyển đổi số, công tác VSMT, XDNTM nâng cao..,

10. Triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện đến với cán bộ Đảng viên và nhân dân mà trọng tâm là nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về mục tiêu, phương hướng phát triển KTXH năm 2023; Nghị quyết về lãnh đạo Quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghi quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao giai đọan 2023-2025. UBKT Đảng chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch chương trình KTGS của cấp ủy, của UBKT năm 2023 theo chương trình đã được cấp trên phê duyệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoach phát triển đảng viên mới phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng năm 2023 là 10 đảng viên mới.

 11. MTTQ các đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kế hoạch giám sát năm 2023. Tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham gia mua BHYT, BHXH; phát triển hội viên; công tác phòng chống dịch bệnh công tác giải phóng mặt bằng, các công trình và các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, XDNTM nâng cao; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân sau các cuộc tiếp xúc cử tri./.

 

Nơi nhận:                             

- Văn phòng Huyện ủy (b/c),

- Thường trực HĐND, UBND xã,

- Các đồng chí Đảng ủy viên,

- MTTQ, các đoàn thể ,

- Các chi bộ trực thuộc,                                 

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Bùi Văn Hoàng

 [1]Kết quả đến ngày 30/6/2023: đàn chó đạt 100% KH, đàn lợn, trâu bò đạt trên 80% KH, tổ chức tiêm viêm da nổi cục cho đàn trâu bò đạt trên 90% KH.

[2]Như: Thu ngân sách nhà nước đạt 45,7%; thành lập doanh nghiệp mới; xây dựng nông thôn mới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com