Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Ngày 18/05/2023 16:20:12

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 

Số: 09/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


        Xuân Phú, ngày 26 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

                                        

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cương công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

2. Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch số 11/KH-UBND nhằm nâng cao tư duy nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã với quan điểm “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của nhân dân là trên hết; trước hết, an toàn cháy, nổ đề phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội” trên địa bàn.

3. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phù hợp với tình hình hiện nay. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong công tác PCCC và CNCH không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

4. Triển khai thực hiện Chỉ thị 01 và Kế hoạch số 11/KH-UBND bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Quyết định số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH (Quyết định số 1492/QĐ-TTg); Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

2. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày và không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Các ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phấn đấu năm 2023, trên địa xã Xuân Phú có:

- 100% hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và mỗi hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

- 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ...) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng” (thực hiện xong trước 30/6/2023).

- 100% các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liền kề tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC” (thực hiện xong trước 30/6/2023).

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ít nhất 20% dân số trên địa bàn xã cài đặt và sử dụng ứng dụng “báo cháy 114” và quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

6. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực dân phòng. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn,...).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Tham mưu UBND xã xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH.

- Tham mưu, đề xuất UBND xã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH, tăng cường công tác huấn luyện kỹ năng chữa cháy và CNCH.

- Tham mưu UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, xử lý nghiêm đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

2. Nhà trường

Chủ động phối hợp với Công an xã liên hệ cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên họpc sinh nhà trường.

3. BCH Quân sự xã

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an xã trong công tác PCCC và CNCH.

4. Tài chính - kế toán xã

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

5. Tư Pháp - Hộ tịch xã

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn, góp ý, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH.

6. Văn hóa - xã hội - Đài truyền thanh xã

Phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn; công bố danh sách cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

7. Trưởng các thôn

- Phối hợp với Công an xã tham mưu, đề xuất kiện toàn đội dân phòng, mua sắm trang thiết bị cho đội dân phòng.

- Vận động toàn dân tham gia phong trào PCCC với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã liên hệ cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân.

6. Ban, ngành, đoàn thể xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một tiêu chí bình xét thi đua.

7. Đoàn thanh niên xã

- Phối hợp với Công an xã thực hiện các chương trình, kế hoạch của cơ quan cấp trên về phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trong thanh, thiếu niên, học sinh, đoàn viên trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả Kế hoạch này. Đình kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND xã (qua Công an xã) trước ngày 10 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 25 tháng 9 hàng năm./.

Nơi nhận:

- Công an huyện;

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;

- Ban, ngành, đoàn thể xã;

- Trưởng các thôn;

- Lưu: VT, CAXP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Văn Niên

 

 

 

 

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 

Số: 09/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


        Xuân Phú, ngày 26 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

                                        

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cương công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn xã  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính Phủ và Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/01/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

2. Quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 01/CT-TTg và Kế hoạch số 11/KH-UBND nhằm nâng cao tư duy nhận thức, phương pháp, cách làm mới trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã với quan điểm “Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng của nhân dân là trên hết; trước hết, an toàn cháy, nổ đề phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội” trên địa bàn.

3. Đổi mới tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) phù hợp với tình hình hiện nay. Đề cao hơn nữa ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong công tác PCCC và CNCH không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

4. Triển khai thực hiện Chỉ thị 01 và Kế hoạch số 11/KH-UBND bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; phân công, xác định rõ nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu ban, ngành, đoàn thể, cơ quan trong triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư khóa XIII về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC (Quyết định số 630/QĐ-TTg); Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH (Quyết định số 1492/QĐ-TTg); Công văn số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC.

2. Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết, hằng ngày và không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã. Các ban, ngành, đoàn thể phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

3. Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, CNCH.

4. Tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, dễ hiểu, dễ tiếp thu, bằng các giải pháp cụ thể nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đối với công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với học sinh, đội ngũ lao động trẻ trong xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH, nhân rộng các mô hình bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Phấn đấu năm 2023, trên địa xã Xuân Phú có:

- 100% hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC và mỗi hộ gia đình nhà để ở, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh có ít nhất 01 người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

- 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ...) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng” (thực hiện xong trước 30/6/2023).

- 100% các hộ gia đình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, nổ liền kề tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC” (thực hiện xong trước 30/6/2023).

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ít nhất 20% dân số trên địa bàn xã cài đặt và sử dụng ứng dụng “báo cháy 114” và quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

5. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Tất cả các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH. Công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH gây hậu quả nghiêm trọng. Việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

6. Kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, thực tập các phương án, tình huống xử lý sự cố cháy, nổ và CNCH.

7. Tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, hậu cần cho lực dân phòng. Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn,...).

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an xã

- Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Tham mưu UBND xã xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ”, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC và CNCH.

- Tham mưu, đề xuất UBND xã đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và CNCH, tăng cường công tác huấn luyện kỹ năng chữa cháy và CNCH.

- Tham mưu UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, xử lý nghiêm đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC không đảm bảo các yêu cầu về PCCC.

2. Nhà trường

Chủ động phối hợp với Công an xã liên hệ cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên họpc sinh nhà trường.

3. BCH Quân sự xã

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với lực lượng Công an xã trong công tác PCCC và CNCH.

4. Tài chính - kế toán xã

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí để tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

5. Tư Pháp - Hộ tịch xã

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn, góp ý, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH.

6. Văn hóa - xã hội - Đài truyền thanh xã

Phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn; công bố danh sách cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo an toàn PCCC.

7. Trưởng các thôn

- Phối hợp với Công an xã tham mưu, đề xuất kiện toàn đội dân phòng, mua sắm trang thiết bị cho đội dân phòng.

- Vận động toàn dân tham gia phong trào PCCC với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”.

- Phối hợp với lực lượng Công an xã liên hệ cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân.

6. Ban, ngành, đoàn thể xã

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH. Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một tiêu chí bình xét thi đua.

7. Đoàn thanh niên xã

- Phối hợp với Công an xã thực hiện các chương trình, kế hoạch của cơ quan cấp trên về phát động phong trào tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH trong thanh, thiếu niên, học sinh, đoàn viên trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả Kế hoạch này. Đình kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND xã (qua Công an xã) trước ngày 10 tháng 9 hàng năm.

2. Giao Công an xã theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các ban, ngành, đoàn thể. Định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 25 tháng 9 hàng năm./.

Nơi nhận:

- Công an huyện;

- TT Đảng ủy - HĐND - UBND xã;

- Ban, ngành, đoàn thể xã;

- Trưởng các thôn;

- Lưu: VT, CAXP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Văn Niên

 

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com