Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

Ngày 18/05/2023 16:20:12

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 

Số: 02 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

   Xuân Phú, ngày  05  tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND xã Xuân Phú về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

          Xét tình hình thực tế xã Xuân Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là chương trình công tác của UBND xã Xuân Phú năm 2022.

Điều 2: Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các lĩnh vực được phân công phụ trách, cán bộ công chức chuyên môn, các Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác cả năm, hàng quý và hàng tháng; Chuẩn bị tài liệu, nội dung để trình tại các phiên họp của UBND xã, thường vụ Đảng ủy, TT HĐND xã;

Văn phòng Ủy ban nhân dân xã đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện tốt chương trình công tác này.

Điều 3: Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn; tập thể, cá nhân quy định tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                   

- Như điều 3 QĐ;

- TV Đảng ủy (b/c),

- TT.HĐND xã (b/c);

- Lưu:VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên

 

 

 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số:02/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Xuân Phú)

 
 

 


 DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP UBND XÃ

 

TT

 

Nội dung

 

Đơn vị chuẩn bị

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

 

Nội dung trình HĐND xã

 

Nội dung trình BTV Đảng ủy

 

Tháng 1

 

 

 

 

 

1

Báo cáo kết quả công tác tháng 01. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023.

VP. UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

2

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán năm 2023

Ban VHXH

Tổ chức CTXH ,các thôn

Kê hoạch

 

 

X

3

Kế hoạch kiểm tra ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023

BCĐ ATTP

BCĐ ATTP

Kê hoạch

 

X

4

Kế hoạch ra quân đảm bảo ANTT và TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023

Ban ATTP

Ban CA, Ban Tư pháp

 

Kê hoạch

 

 

X

5

Kế hoạch tuyên truyền chống buốn bán, đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn xã.

Ban ATTP

Ban CA, Ban Tư pháp

 

Kê hoạch

 

 

X

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

5

Báo cáo  kết quả công tác tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2023

VP. UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

6

Kế hoạch chỉ đạo công tác sản xuất, chăn nuôi cho nhân dân, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng.

BCĐ Sản xuất

BCĐ Sản xuất

Kê hoạch

 

X

7

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2023

BCĐ Tiêm phòng

BCĐ Tiêm phòng

Kê hoạch

 

X

8

Kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê đất ngân sách năm 2023

ĐCXD, KTNS

ĐCXD, KTNS

Kê hoạch

X

X

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

9

Báo cáo kinh tế - xã hội quý I, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2023

VP. UBND,

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

10

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn giá súc, đàn chó.

BCĐSX, Cán bộ thú y

BCĐSX, Cán bộ thú y

Kê hoạch

 

X

11

Kế hoạch tuyên truyền Luật Hôn nhân và Luật Đất đai cho nhân dân

Ban Tư pháp

Ban Tư pháp

Kê hoạch

 

X

12

Kế hoạch ra quân huấn luyện DQTV năm 2023

Ban CHQS

Ban CHQS

Kê hoạch

 

X

 

Tháng 4

 

 

 

 

X

13

Báo cáo  kết quả công tác tháng 4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

VP.UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

14

Tổng kết công tác PCTT lụt bão năm 2022. Triển khai phương án PCTT năm 2023

BCĐ PCLB

BCĐ PCLB

Báo cáo

 

X

15

Báo cáo sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành quý I/2022. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

VP. UBND

VP. UBND

Báo cáo

 

X

16

Triển khai Đề án sát nhập thôn

VP. UBND

Các thôn

Đề án

X

X

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

17

Báo cáo  kết quả công tác tháng 5. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

VP.UBND

VP.UBND

Báo cáo

 

X

18

Kế hoạch, triển khai Triển khai thu các chỉ tiêu vụ 5/2023

KTNS

KTNS

Kê hoạch

 

X

19

Báo cáo kế hoạch nâng lương theo định kỳ cho CB, CC đợt 1/2023

VPUBND

VPUBND

Báo cáo

 

X

20

Kế hoạch gieo cấy vụ Hè Thu

BCĐ SX

BCĐ SX

Kế hoạch

 

X

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

21

Báo cáo  kết quả công tác tháng 6. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023

VP.UBND

 

Báo cáo

 

X

22

Báo cáo tình hình KT - XH - AN - QP 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

VP. UBND

VP. UBND

Báo cáo

 

X

23

Báo cáo kết quả thi - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022.

KTNS

 

Báo cáo

 

X

 

X

24

Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất tại các nhà trường trên địa bàn

Ban VH

Ban VH

Ban VH

 

X

25

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân

Ban TP, truyền thanh

Ban TP, truyền thanh

Kế hoạch

 

X

26

Các ban ngành tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Các ban, ngành có lien quan

Các ban, ngành có lien quan

Báo cáo

 

X

 

Tháng 7

 

 

 

 

 

27

Báo cáo kết quả công tác tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

28

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 27/7

Ban chính sách

Ban chính sách

Ban chính sách

 

X

29

Đánh giá sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2023

VP.UBND

 

Báo cáo

 

X

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

30

Báo cáo  kết quả công tác tháng 8. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

31

Kế hoạch tuyển quân năm 2023

Ban CHQS

Ban CHQS

Ban CHQS

 

X

32

Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất của các trường chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023 - 2024

VP, ĐCXD, VHXH

 

VP, ĐCXD, VHXH

 

X

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

33

Báo cáo  kết quả công tác tháng 9. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

34

Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm.

KTNS

 

Báo cáo

X

X

35

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023-2024

BCĐ SX

HTX, Các thôn

Kế hoạch

 

X

 

Tháng 10

 

 

 

 

 

36

Báo cáo  kết quả công tác tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

37

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2023

Ban CĐTP

Ban CĐTP

Ban CĐTP

 

X

38

Triển khai Kế hoạch khám sơ tuyển NVQS năm 2023

 

 

 

 

 

39

Kế hoạch triển khai thu các chỉ tiêu năm 2023

KTNS

KTNS

KTNS

 

X

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

40

Báo cáo  kết quả công tác tháng 11. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

41

Trienr khai Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023

BCĐ SX

BCĐ SX

BCĐ SX

 

X

42

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ban TP, VHXH

Ban TP, VHXH

Ban TP, VHXH

 

X

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

43

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2024

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

44

Báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2023

Bộ phận TCNS

 

Báo cáo

X

X

45

Tổng kết công tác QP - AN năm 2023

Ban CA, Ban CHQS

Ban CA, Ban CHQS

Báo cáo

 

X

46

Kế hoạch đánh giá cán bộ, CC và xét đề nghị nâng lương đợt 2 cho cán bộ, CC năm 2023

VP. UBND

VP. UBND

Kế hoạch

 

X

47

Kế hoạch tổng kết công tác điều hành năm 2023. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

VP. UBND

VP. UBND

Kế hoạch

 

X

 

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

TT

 

Nội dung

 

Đơn vị chủ trì nội dung

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

 

Ghi chú

 

Tháng 1

 

 

 

 

2

Triên khai Kế hoạch thu thầu đất NS đến hạn và ra quân thu thuế môn bài năm 2022

TCKH

Các thôn, Tổ thu

Báo cáo

 

3

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ban VHXH

Ban VHXH, các thôn

Kê hoạch

 

4

Kế hoạch kiểm tra ATTP trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022

BCĐ ATTP

BCĐ ATTP

Kê hoạch

 

5

Kế hoạch tuyên truyền chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ban TP, Ban CA

Ban TP, Ban CA

Kê hoạch

 

6

Kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Mường Tiên Bạn năm 2022

Ban VH

Ban VH

Kê hoạch

 

7

Kế hoạch tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

MTTQ, Ban chính

sách

MTTQ, Ban chính

sách

Kê hoạch

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

8

Kế hoạch tổ chức tuyển quân năm 2022

Ban CHQS,

Ban CHQS,

Kê hoạch

 

9

Kế hoạch trực tết Nhân Dần năm 2022

VP. UBND

VP. UBND

Kê hoạch

 

10

Kế hoạch chỉ đạo công tác SX, chăn nuôi cho nhân dân, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng và công tác thu hoạch mía

BCĐ Sản xuất

HTXNN Xuân Phú

Kê hoạch

 

11

Kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê đất ngân sách năm 2022

ĐCXD

KTNS

Kê hoạch

 

12

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn giá súc, đàn chó đợt I/2022

VP.UBND

 CCNN, cán bộ thú y

Kê hoạch

 

13

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

VPUBND

Trạm y tế

Kê hoạch

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

13

Kế hoạch phòng chống cháy rừng năm 2022

VP.UBND

 CCNN, cán bộ thú y

Kê hoạch

 

15

Kế hoạch tuyên truyền Luật Hôn nhân và Luật Đất đai cho nhân dân

Ban Tư pháp

Truyền thanh

Kê hoạch

 

16

Kế hoạch ra quân huấn luyện DQTV năm 2022

Ban CHQS

 

Kê hoạch

 

17

Kế hoạch thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã

VP.UBND

CB bộ thú y

Kê hoạch

 

18

Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Ban văn hóa

Ban văn hóa

Kê hoạch

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

19

Điều tra thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã thời điểm 01/4/2022

VP.UBND

 cán bộ thú y

Kê hoạch

 

20

Xây dựng Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2022

BCĐ SX

BCĐ SX

Phương án

 

21

Kế hoạch chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây mía và các loại cây trồng khác

BCĐ SX

 

Kê hoạch

 

22

Kế hoạch triển khai phương án thu các chỉ tiêu năm 2022

KTNS

 

Kê hoạch

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

23

Kế hoạch, triển khai Triển khai thu các chỉ tiêu vụ 5/2022

KTNS

 

Kê hoạch

 

24

Kế hoạch nâng lương theo định kỳ cho CB, CC đợt 1/2022

VPUBND

 

Kê hoạch

 

25

Chỉ đạo thu hoạch lúa Chiêm Xuân

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

26

Kế hoạch gieo cấy vụ Hè Thu

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

27

Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất tại các nhà trường trên địa bàn

Ban VH

CC,VP, ĐCXD

Kê hoạch

 

28

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân

Ban Tư phps

Truyền thanh

Kê hoạch

 

29

Các ban ngành tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Các ban, ngành có lien quan

Các ban, ngành có lien quan

Kê hoạch

 

30

Kiểm tra vật tư PCLB tại các thôn

VP. UBND

BCĐPTTT

Kê hoạch

 

 

Tháng 7

 

 

Kê hoạch

 

31

Điều tra dân số thời điểm 01/7

VP. UBND

CBKHHGĐ

Kê hoạch

 

32

Kê hoạch chỉ đạo nhân dân chăm sóc các cây màu

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

33

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 27/7

Ban chính sách

Ban chính sách

Kê hoạch

 

34

Kế hoạch khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Ban CHQS

Ban CHQS

Kê hoạch

 

35

Đánh giá sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022

VP.UBND

VP.UBND

Kê hoạch

 

 

Tháng 8

 

 

Kê hoạch

 

36

Kế hoạch tuyển quân năm 2022

Ban CHQS

Các thôn

Kê hoạch

 

37

Kiểm tra cơ sở vật chất của các trường chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2022 - 2023

VP.UBND

CC, ĐCXD, VHXH

Kê hoạch

 

38

Kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9

Ban Văn hóa

Ban Văn hóa

Kê hoạch

 

39

Kế hoạch rà soát thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị khám sơ tuyển NVQS năm 2023

Ban CHQS

Ban CHQS

Kê hoạch

 

 

Tháng 9

 

 

Kê hoạch

 

40

Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

KTNS

KTNS

Kê hoạch

 

41

Kế hoạch thực hiện tháng ATGT

Ban CA

Ban CA

Kê hoạch

 

42

Kiểm tra hoạt động của các làng văn hóa

Ban VH

Ban VH

Kê hoạch

 

43

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ban TP

Ban TP

Kê hoạch

 

44

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2022

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

 

Tháng 10

 

 

Kê hoạch

 

45

Kế hoạch ra quân làm thủy lợi

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

46

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2022

BCĐ SX

Ban CA, các thôn

Kê hoạch

 

47

Kế hoạch triển khai thu các chỉ tiêu năm 2022

KTNS

 

Kê hoạch

 

 

Tháng 11

 

 

Kê hoạch

 

48

Triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2022-2023

BCĐ SX

 

Kê hoạch

 

49

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)

VP, Ban VH

VP, Ban VH

Kê hoạch

 

50

Phương án sản xuất vụ Chiêm - Xuân 2022

BCĐ SX

BCĐ SX

Kê hoạch

 

51

Kế hoạch làm hồ sơ nâng lương cho cán bộ, công chức theo kế hoạch của huyện

VP. UBND

VP. UBND

Kê hoạch

 

52

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ban TP, VHXH

Ban TP, VHXH

Kê hoạch

 

 

Tháng 12

 

 

Kê hoạch

 

53

Kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết nguyên đán

Ban CA, Ban CHQS

Ban CA, Ban CHQS

Kê hoạch

 

54

Kế hoạch đánh giá cán bộ, CC và xét đề nghị nâng lương đợt 2 cho cán bộ, CC năm 2022

VP. UBND

 

Kê hoạch

 

55

Kế hoạch đánh giá kiểm điểm cán bộ, công chức năm 2022

VP. UBND

 

Kê hoạch

 

56

Kế hoạch kiểm tra ATTP trên địa bàn xã

BCĐATTP

Trạm y tế

Kê hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

Quyết định Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

 

Số: 02 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

   Xuân Phú, ngày  05  tháng 01 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành chương trình công tác năm 2023

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Chủ tịch UBND xã Xuân Phú về việc ban hành Quy chế hoạt động của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026;

          Xét tình hình thực tế xã Xuân Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là chương trình công tác của UBND xã Xuân Phú năm 2022.

Điều 2: Chủ tịch, các phó chủ tịch, ủy viên UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các lĩnh vực được phân công phụ trách, cán bộ công chức chuyên môn, các Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình công tác cả năm, hàng quý và hàng tháng; Chuẩn bị tài liệu, nội dung để trình tại các phiên họp của UBND xã, thường vụ Đảng ủy, TT HĐND xã;

Văn phòng Ủy ban nhân dân xã đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện tốt chương trình công tác này.

Điều 3: Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn; tập thể, cá nhân quy định tại điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                   

- Như điều 3 QĐ;

- TV Đảng ủy (b/c),

- TT.HĐND xã (b/c);

- Lưu:VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Description: C:\Users\ACER\Downloads\TẢI VỀ THÁNG 11\chữ ký mới nhất.png

Phạm Văn Niên

 

 

 

 

 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số:02/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Xuân Phú)

 
 

 


 DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP UBND XÃ

 

TT

 

Nội dung

 

Đơn vị chuẩn bị

Nội dung

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

 

Nội dung trình HĐND xã

 

Nội dung trình BTV Đảng ủy

 

Tháng 1

 

 

 

 

 

1

Báo cáo kết quả công tác tháng 01. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023.

VP. UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

2

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán năm 2023

Ban VHXH

Tổ chức CTXH ,các thôn

Kê hoạch

 

 

X

3

Kế hoạch kiểm tra ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2023

BCĐ ATTP

BCĐ ATTP

Kê hoạch

 

X

4

Kế hoạch ra quân đảm bảo ANTT và TTATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023

Ban ATTP

Ban CA, Ban Tư pháp

 

Kê hoạch

 

 

X

5

Kế hoạch tuyên truyền chống buốn bán, đốt pháo nổ trái phép trên địa bàn xã.

Ban ATTP

Ban CA, Ban Tư pháp

 

Kê hoạch

 

 

X

 

Tháng 2

 

 

 

 

 

5

Báo cáo  kết quả công tác tháng 02. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2023

VP. UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

6

Kế hoạch chỉ đạo công tác sản xuất, chăn nuôi cho nhân dân, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng.

BCĐ Sản xuất

BCĐ Sản xuất

Kê hoạch

 

X

7

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2023

BCĐ Tiêm phòng

BCĐ Tiêm phòng

Kê hoạch

 

X

8

Kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê đất ngân sách năm 2023

ĐCXD, KTNS

ĐCXD, KTNS

Kê hoạch

X

X

 

Tháng 3

 

 

 

 

 

9

Báo cáo kinh tế - xã hội quý I, Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4/2023

VP. UBND,

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

10

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn giá súc, đàn chó.

BCĐSX, Cán bộ thú y

BCĐSX, Cán bộ thú y

Kê hoạch

 

X

11

Kế hoạch tuyên truyền Luật Hôn nhân và Luật Đất đai cho nhân dân

Ban Tư pháp

Ban Tư pháp

Kê hoạch

 

X

12

Kế hoạch ra quân huấn luyện DQTV năm 2023

Ban CHQS

Ban CHQS

Kê hoạch

 

X

 

Tháng 4

 

 

 

 

X

13

Báo cáo  kết quả công tác tháng 4. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023

VP.UBND

Các bộ phân chuyên môn

Báo cáo

 

X

14

Tổng kết công tác PCTT lụt bão năm 2022. Triển khai phương án PCTT năm 2023

BCĐ PCLB

BCĐ PCLB

Báo cáo

 

X

15

Báo cáo sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành quý I/2022. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

VP. UBND

VP. UBND

Báo cáo

 

X

16

Triển khai Đề án sát nhập thôn

VP. UBND

Các thôn

Đề án

X

X

 

Tháng 5

 

 

 

 

 

17

Báo cáo  kết quả công tác tháng 5. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023

VP.UBND

VP.UBND

Báo cáo

 

X

18

Kế hoạch, triển khai Triển khai thu các chỉ tiêu vụ 5/2023

KTNS

KTNS

Kê hoạch

 

X

19

Báo cáo kế hoạch nâng lương theo định kỳ cho CB, CC đợt 1/2023

VPUBND

VPUBND

Báo cáo

 

X

20

Kế hoạch gieo cấy vụ Hè Thu

BCĐ SX

BCĐ SX

Kế hoạch

 

X

 

Tháng 6

 

 

 

 

 

21

Báo cáo  kết quả công tác tháng 6. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2023

VP.UBND

 

Báo cáo

 

X

22

Báo cáo tình hình KT - XH - AN - QP 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

VP. UBND

VP. UBND

Báo cáo

 

X

23

Báo cáo kết quả thi - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2022.

KTNS

 

Báo cáo

 

X

 

X

24

Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất tại các nhà trường trên địa bàn

Ban VH

Ban VH

Ban VH

 

X

25

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân

Ban TP, truyền thanh

Ban TP, truyền thanh

Kế hoạch

 

X

26

Các ban ngành tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Các ban, ngành có lien quan

Các ban, ngành có lien quan

Báo cáo

 

X

 

Tháng 7

 

 

 

 

 

27

Báo cáo kết quả công tác tháng 7. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

28

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày 27/7

Ban chính sách

Ban chính sách

Ban chính sách

 

X

29

Đánh giá sơ kết công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2023

VP.UBND

 

Báo cáo

 

X

 

Tháng 8

 

 

 

 

 

30

Báo cáo  kết quả công tác tháng 8. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

31

Kế hoạch tuyển quân năm 2023

Ban CHQS

Ban CHQS

Ban CHQS

 

X

32

Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất của các trường chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2023 - 2024

VP, ĐCXD, VHXH

 

VP, ĐCXD, VHXH

 

X

 

Tháng 9

 

 

 

 

 

33

Báo cáo  kết quả công tác tháng 9. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

34

Báo cáo kết quả thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022. Nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm.

KTNS

 

Báo cáo

X

X

35

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2023-2024

BCĐ SX

HTX, Các thôn

Kế hoạch

 

X

 

Tháng 10

 

 

 

 

 

36

Báo cáo  kết quả công tác tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023

VP.UBND

VP.UBND

VP.UBND

 

X

37

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2023

Ban CĐTP

Ban CĐTP

Ban CĐTP

 

X

38

Triển khai Kế hoạch khám sơ tuyển NVQS năm 2023

 

 

 

 

 

39

Kế hoạch triển khai thu các chỉ tiêu năm 2023

KTNS

KTNS

KTNS

 

X

 

Tháng 11

 

 

 

 

 

40

Báo cáo  kết quả công tác tháng 11. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

41

Trienr khai Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023

BCĐ SX

BCĐ SX

BCĐ SX

 

X

42

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật

Ban TP, VHXH

Ban TP, VHXH

Ban TP, VHXH

 

X

 

Tháng 12

 

 

 

 

 

43

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu KTXH năm 2024

VP. UBND

VP. UBND

VP. UBND

 

X

44

Báo cáo kết quả thu chi ngân sách năm 2023

Bộ phận TCNS

 

Báo cáo

X

X

45

Tổng kết công tác QP - AN năm 2023

Ban CA, Ban CHQS

Ban CA, Ban CHQS

Báo cáo

 

X

46

Kế hoạch đánh giá cán bộ, CC và xét đề nghị nâng lương đợt 2 cho cán bộ, CC năm 2023

VP. UBND

VP. UBND

Kế hoạch

 

X

47

Kế hoạch tổng kết công tác điều hành năm 2023. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

VP. UBND

VP. UBND

Kế hoạch

 

X

 

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

TT

 

Nội dung

 

Đơn vị chủ trì nội dung

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

 

Ghi chú

 

Tháng 1

 

 

 

 

2

Triên khai Kế hoạch thu thầu đất NS đến hạn và ra quân thu thuế môn bài năm 2022

TCKH

Các thôn, Tổ thu

Báo cáo

 

3

Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Ban VHXH

Ban VHXH, các thôn

Kê hoạch

 

4

Kế hoạch kiểm tra ATTP trước, trong và sau Tết Nhâm Dần năm 2022

BCĐ ATTP

BCĐ ATTP

Kê hoạch

 

5

Kế hoạch tuyên truyền chống buôn lậu, làm hàng giả, gian lận thương mại thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ban TP, Ban CA

Ban TP, Ban CA

Kê hoạch

 

6

Kế hoạch tổ chức lễ hội Đền Mường Tiên Bạn năm 2022

Ban VH

Ban VH

Kê hoạch

 

7

Kế hoạch tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

MTTQ, Ban chính

sách

MTTQ, Ban chính

sách

Kê hoạch

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

8

Kế hoạch tổ chức tuyển quân năm 2022

Ban CHQS,

Ban CHQS,

Kê hoạch

 

9

Kế hoạch trực tết Nhân Dần năm 2022

VP. UBND

VP. UBND

Kê hoạch

 

10

Kế hoạch chỉ đạo công tác SX, chăn nuôi cho nhân dân, chỉ đạo chăm sóc các loại cây trồng và công tác thu hoạch mía

BCĐ Sản xuất

HTXNN Xuân Phú

Kê hoạch

 

11

Kế hoạch tổ chức đấu giá cho thuê đất ngân sách năm 2022

ĐCXD

KTNS

Kê hoạch

 

12

Kế hoạch tổ chức tiêm phòng cho đàn giá súc, đàn chó đợt I/2022

VP.UBND

 CCNN, cán bộ thú y

Kê hoạch

 

13

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

VPUBND

Trạm y tế

Kê hoạch

 

 

Tháng 3

 

 

 

 

13

Kế hoạch phòng chống cháy rừng năm 2022

VP.UBND

 CCNN, cán bộ thú y

Kê hoạch

 

15

Kế hoạch tuyên truyền Luật Hôn nhân và Luật Đất đai cho nhân dân

Ban Tư pháp

Truyền thanh

Kê hoạch

 

16

Kế hoạch ra quân huấn luyện DQTV năm 2022

Ban CHQS

 

Kê hoạch

 

17

Kế hoạch thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã

VP.UBND

CB bộ thú y

Kê hoạch

 

18

Kế hoạch tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước

Ban văn hóa

Ban văn hóa

Kê hoạch

 

 

Tháng 4

 

 

 

 

19

Điều tra thống kê đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã thời điểm 01/4/2022

VP.UBND

 cán bộ thú y

Kê hoạch

 

20

Xây dựng Phương án sản xuất vụ thu mùa năm 2022

BCĐ SX

BCĐ SX

Phương án

 

21

Kế hoạch chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây mía và các loại cây trồng khác

BCĐ SX

 

Kê hoạch

 

22

Kế hoạch triển khai phương án thu các chỉ tiêu năm 2022

KTNS

 

Kê hoạch

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

23

Kế hoạch, triển khai Triển khai thu các chỉ tiêu vụ 5/2022