Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Quyết định

Ngày 18/05/2023 16:20:12

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

                 Xuân Phú, ngày 19 tháng  01  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 420 /QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân xãvề Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các Ban ngành, đơn vị, Trưởng thôn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Văn phòng UBND huyện (để b/c);

- Thường trực: Đảngn ủy, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ủy viên UBND xã;

- Các Ban ngành, đơn vị cấp xã;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Các thôn;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Niên


 

Quyết định

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

                 Xuân Phú, ngày 19 tháng  01  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 420 /QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân xãvề Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các Ban ngành, đơn vị, Trưởng thôn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Văn phòng UBND huyện (để b/c);

- Thường trực: Đảngn ủy, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ủy viên UBND xã;

- Các Ban ngành, đơn vị cấp xã;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Các thôn;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Niên


 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com