Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
158881

Quyết định

Ngày 18/05/2023 16:20:12

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

                 Xuân Phú, ngày 19 tháng  01  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 420 /QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân xãvề Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các Ban ngành, đơn vị, Trưởng thôn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Văn phòng UBND huyện (để b/c);

- Thường trực: Đảngn ủy, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ủy viên UBND xã;

- Các Ban ngành, đơn vị cấp xã;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Các thôn;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Niên


ỦY BAN NHÂN DÂN

XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện,

Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

((Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023

của Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú)

 
 

 


Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình trong tỉnh, trong xã có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ ngày càng nhiều hơn, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, vật liệu tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, đơn hàng bị cắt giảm; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường,... là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND xã yêu cầu Trưởng các Ban ngành, đơn vị, các thôn kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm 2022; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các đề án trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã với các nội dung sau:

A. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vữnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về Kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người: 60.000.000đ/người/năm.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 55 ha. Trong đó:

- Trồng trọt: 3 ha.

- Lâm Nghiệp: 50 ha.

- Chăn nuôi: 2 ha.

3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 3.250 tấn.

4. Diện tích các cây trồng chủ yếu (lúa, ngô, lạc, mía, sắn): 912 ha.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 115.000 con.

6. Số lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản: 40 tấn.

7. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới: 5 doanh nghiệp.

8. Tổng thu ngân sách: 3.573.000.000đ. Trong đó :

- Thu tiền cấp quyền SD đất: 500.000.000đ.

9. Xây dựng nông thôn mới:

- Sản phẩm OCOP: 1 sản phẩm.

- Duy trì xã đạt ATTP: 1 xã.

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính Quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa hàng năm: 99%.

11. Tỷ lệ nhà ở kiên cố: 89%.

* Về văn hóa - xã hội.

12. Thực hiện cải cách TTHC:

- Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức mức độ 3: đạt 60%, mức độ 4: đạt 60%.

13. Xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu.

Tỷ lệ 5% công dân gương mẫu; 3% gia đình kiểu mẫu.

14. Xây dựng các danh hiệu văn hóa.

- Số khu dân cư đạt chuẩn văn hóa được công nhận: 11 khu.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt: 90%.

15. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,7%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 5 tuổi suy DD thể cân nặng: 10,1%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 5 tuổi suy DD thể thấp còi: 18,3%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 6 tuổi được tiêm phòng hang năm: 100%.

16. Các chỉ tiêu lĩnh vực LĐTBXH:

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 81%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 29%.

- Số LĐ được tạo việc làm mới trong nước: 150 người.

- Số lao động xuất khẩu: 10 người.

17. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: 10 hộ.

18. Tỷ lệ dân stham gia BHYT trên tổng dân số: 92%.

* Về môi trường

19. Tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đạt: 60%.

          20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 97,4%.

* Về Quốc phòng - An ninh trật tự.

          22. Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, tuyển chọn và bàn giao thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn và đúng luật. 14 TN.

23. Xã đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự: 1 (Xã).

24. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về ANTT: 11 (khu).

B. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 ngay sau khi được Đảng bộ, HĐND xã quyết nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2023, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2023 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã.

2.  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tập trung đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành cấp huyện để hoàn chỉnh, trình HĐND huyện ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển xã Xuân Phú.

3.  Tập trung theo dõi, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo xuất các loại cây màu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

4.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án; nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của địa phương.

5.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế; đôn đốc các khoản thu nợ kéo dài, quá hạn, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2023.

6.  Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

7.  Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc ngay từ cơ sở.

8.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

9. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các thôn được giao phụ trách; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tính nghiêm minh của pháp luật.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ những định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để sớm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Về công tác quy hoạch

- Công chức địa chính - xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy hoạch của huyện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng nhất là khai thác tài nguyên, xây dựng trái phép.

II. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân

1.1. Thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách

Công chức địa chính - nông nghiệp, môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của của tỉnh, của huyện; đặc biệt là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/20219 của HĐND tỉnh, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu... và chính sách hỗ trợ của huyện.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Trang thông tin điện tử, trên hệ thống đài truyền thanh hoặc thông báo trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hướng chính sách biết để đăng ký tham gia, đảm bảo các chính sách được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn.

1.2. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2021 - 2025, tạo chuyển biến thực sự rõ nét về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản của huyện.

- Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; lấy nông dân làm trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng để phát triển.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp uy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phấn đấu năm 2023 hoàn thành mục tiêu tích tụ được 37 ha trở lên.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành vùng trồng tập trung quy mô lớn; có hiệu quả kinh tế cao và thương hiệu sản phẩm; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa 4 nhà “Nhà nước - Nhà nông -  Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” nhằm gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kinh tế số để phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại.

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGap, khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng; nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tập trung, thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ cao, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân nông thôn; Xây dựng 01 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân đặt tên sản phẩm nông nghiệp gắn với các địa danh nơi sản xuất, địa danh làm cơ sở để xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản xã Xuân Phú.

1.3. Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản

- Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho các hộ nông dân; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tham gia hội nghị kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm nông sản lên website dacsan.langnghethoxuan.vn, tham gia sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

1.4. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Công chức địa chính - nông nghiệp, môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện theo nội dung chỉ đạo của, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm DVNN huyện.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện.

- Phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, trang trai, gia trại, hộ gia đình.

b) Trạm Y tế xã tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm lây từ gia súc, gia cầm sang người để cách ly; chủ động giám sát tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch lây từ gia súc, gia cầm sang người và các loại dịch bệnh khác.

c) Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí thực hiện Tháng tổng vệ sinh, sát trùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

d) Công chức Văn hoá và Đài truyền thanh xã: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; dành nhiều thời lượng phát sóng để tuyên truyền về việc đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ; các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh.

đ) Các thôn.

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của huyện, hướng dẫn của Trung tâm DVNN huyện và Ban chỉ đạo sản xuất xã.

- Rà soát, nắm chắc số lượng tổng đàn đối với từng loại vật nuôi của từng hộ chăn nuôi, từng trang trại để giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động chăn nuôi, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, diễn biến của dịch bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.

- Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND xã tuyệt đối không để phát sinh, lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức tiêm phòng. Tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; vận động các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện và phòng, chống dịch.

2. Về phát triển công nghiệp-xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

 Công chức Địa chính – Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nhằm sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023.

3. Về dịch vụ, thương mại

- Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ có lợi thế và có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các siêu thị trên địa bàn, đặc biệt là các loại hình dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu cho khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và Cảng hàng không Thọ Xuân.

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

1.1.Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức Tư pháp – Hộ tịch:  Hướng dẫn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm văn bản giấy tờ hành chính, đảm bảo đến hết năm 2023, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã có tối thiểu 60% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối 60% ở cấp xã.

1.2. Các Cán bộ, công chức chuyên môn

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khâu, các bước trong quá trình triển khai các thủ tục hành chính; đồng thời rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết, không hợp lý.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công

Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tiến độ thực hiện của dự án.

- Phối hợp với phòng, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết các mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá trong năm 2023.

4. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các biện pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân

- Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo từng lĩnh vực, sắc thuế, đảm bảo vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2023;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tiến độ thu các khoản nợ đọng thuế, nhất là tiền thuê thầu đất đã quá hạn nộp ngân sách nhà nước,

- Kiện toàn phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định.

- Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động sang mô hình doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2023 thành lập mới trên 3 doanh nghiệp.

IV. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị

- Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình có tính kết nối, tác động lan tỏa tạo tiền đề cho thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu tổng huy động vốn đầu tư phát triển năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Bố trí và huy động các nguồn vốn để đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng.

V. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

- Tuyên truyền, vận động nhân chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

- Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện.

1. Về văn hóa, thể thao và du lịch

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình, thôn/khu phố, xã, thị trấn, cơ quan, công sở văn hóa.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, khắc phục các vi phạm trong việc trùng tu di tích. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các thiết chế văn hóa cho người lao động.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, con người Xuân Phú để trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở đảm bảo đồng bộ.

2. Về giáo dục và đào tạo

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các mặt của công tác giáo dục; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

3. Về y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập trung giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng và thực hiện phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là nguy cơ “dịch chồng dịch”; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

4. Về giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân:

Công chức Chính sách – xã hội:

- Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm cho người lao động; thúc đẩy chuyển dịch việc làm phi chính thức sang chính thức.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nghèo trên địa bàn huyện để có giải pháp giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Phát huy vai trò của người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

VI. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Công chức Địa chính – xây dựng:

- Tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng theo quy định. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 gắn với việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

VII. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

1. Các lực lượng vũ trang tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân sự, công an. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ vi phạm về trật tự an toàn xã; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm đánh bạc, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

2. Công an xã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và kiểm soát tải trọng xe ô tô, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

C. GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ NĂM 2023

Giao thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại Phụ lục đính kèm.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí cán bộ, công chức, các đơn vị: Xây dựng ban hành kế hoạch hành động theo lĩnh vực được phân công trước ngày 15/01/2023 để thực hiện; đối với các chỉ tiêu chủ yếu, phải xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian quy định

 Giao Văn phòng HĐND - UBND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Ban ngành, đơn vị, các thôn tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND xã kết quả thực hiện và kiến nghị Chủ tịch UBND xã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, các thôn không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND xã./.

                                                ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Quyết định

Đăng lúc: 18/05/2023 16:20:12 (GMT+7)

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND

                 Xuân Phú, ngày 19 tháng  01  năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHÚ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 420 /QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của Hội đồng nhân dân xãvề Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng các Ban ngành, đơn vị, Trưởng thôn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;

- Văn phòng UBND huyện (để b/c);

- Thường trực: Đảngn ủy, HĐND xã (để b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;

- Ủy viên UBND xã;

- Các Ban ngành, đơn vị cấp xã;

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp xã;

- Văn phòng Đảng ủy;

- Các thôn;

- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Phạm Văn Niên


ỦY BAN NHÂN DÂN

XUÂN PHÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện,

Nghị quyết của của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

((Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023

của Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú)

 
 

 


Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình trong tỉnh, trong xã có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ ngày càng nhiều hơn, nhất là các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá nguyên, vật liệu tăng cao; thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, đơn hàng bị cắt giảm; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường,... là những yếu tố tác động bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Để khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch hành động của UBND huyện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND xã yêu cầu Trưởng các Ban ngành, đơn vị, các thôn kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm 2022; tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, HĐND xã đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các đề án trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND xã với các nội dung sau:

A. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023

1. Mục tiêu tổng quát

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tập trung phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vữnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

* Về Kinh tế.

1. Thu nhập bình quân đầu người: 60.000.000đ/người/năm.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 55 ha. Trong đó:

- Trồng trọt: 3 ha.

- Lâm Nghiệp: 50 ha.

- Chăn nuôi: 2 ha.

3. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đạt: 3.250 tấn.

4. Diện tích các cây trồng chủ yếu (lúa, ngô, lạc, mía, sắn): 912 ha.

5. Tổng đàn gia súc, gia cầm: 115.000 con.

6. Số lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản: 40 tấn.

7. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới: 5 doanh nghiệp.

8. Tổng thu ngân sách: 3.573.000.000đ. Trong đó :

- Thu tiền cấp quyền SD đất: 500.000.000đ.

9. Xây dựng nông thôn mới:

- Sản phẩm OCOP: 1 sản phẩm.

- Duy trì xã đạt ATTP: 1 xã.

10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính Quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa hàng năm: 99%.

11. Tỷ lệ nhà ở kiên cố: 89%.

* Về văn hóa - xã hội.

12. Thực hiện cải cách TTHC:

- Số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức mức độ 3: đạt 60%, mức độ 4: đạt 60%.

13. Xây dựng các tiêu chí kiểu mẫu.

Tỷ lệ 5% công dân gương mẫu; 3% gia đình kiểu mẫu.

14. Xây dựng các danh hiệu văn hóa.

- Số khu dân cư đạt chuẩn văn hóa được công nhận: 11 khu.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa hàng năm đạt: 90%.

15. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm: 0,7%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 5 tuổi suy DD thể cân nặng: 10,1%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 5 tuổi suy DD thể thấp còi: 18,3%.

- Tỷ lệ trẽ e dưới 6 tuổi được tiêm phòng hang năm: 100%.

16. Các chỉ tiêu lĩnh vực LĐTBXH:

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 81%.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 29%.

- Số LĐ được tạo việc làm mới trong nước: 150 người.

- Số lao động xuất khẩu: 10 người.

17. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm: 10 hộ.

18. Tỷ lệ dân stham gia BHYT trên tổng dân số: 92%.

* Về môi trường

19. Tỷ lệ che phủ rừng hàng năm đạt: 60%.

          20. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 90%.

21. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 97,4%.

* Về Quốc phòng - An ninh trật tự.

          22. Hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, tuyển chọn và bàn giao thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, an toàn và đúng luật. 14 TN.

23. Xã đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự: 1 (Xã).

24. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về ANTT: 11 (khu).

B. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2023

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 ngay sau khi được Đảng bộ, HĐND xã quyết nghị thông qua từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, đảm bảo hoàn và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, đánh giá tình hình để xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND xã năm 2023, Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án năm 2023 đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả, có tính đột phá để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã.

2.  Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tập trung đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành cấp huyện để hoàn chỉnh, trình HĐND huyện ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển xã Xuân Phú.

3.  Tập trung theo dõi, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhất là các doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo xuất các loại cây màu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

4.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ GPMB các dự án; nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện và của địa phương.

5.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực cho sự phát triển của nền kinh tế; đôn đốc các khoản thu nợ kéo dài, quá hạn, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2023 tăng so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả, linh hoạt, cân đối nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ chi năm 2023.

6.  Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch tiêm chủng để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm chủng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động.

7.  Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường đối thoại với công dân để chấm dứt các vụ việc ngay từ cơ sở.

8.  Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, kịp thời khắc phục sự cố, hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão sắp tới.

9. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị và các thôn được giao phụ trách; động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, nâng cao hiệu quả làm việc; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành và tính nghiêm minh của pháp luật.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quy hoạch vùng huyện Thọ Xuân

1. Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ những định hướng, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách, chương trình trọng tâm, khâu đột phá để sớm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 299/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Về công tác quy hoạch

- Công chức địa chính - xây dựng chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành quy hoạch xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy hoạch của huyện;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động xây dựng nhất là khai thác tài nguyên, xây dựng trái phép.

II. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

1. Về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân

1.1. Thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách

Công chức địa chính - nông nghiệp, môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của của tỉnh, của huyện; đặc biệt là chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/20219 của HĐND tỉnh, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu... và chính sách hỗ trợ của huyện.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Trang thông tin điện tử, trên hệ thống đài truyền thanh hoặc thông báo trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thụ hướng chính sách biết để đăng ký tham gia, đảm bảo các chính sách được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn.

1.2. Về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2021 - 2025, tạo chuyển biến thực sự rõ nét về quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản của huyện.

- Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường; lấy nông dân làm trung tâm, nông nghiệp là động lực, nông thôn là nền tảng để phát triển.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp uy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, theo hướng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; phấn đấu năm 2023 hoàn thành mục tiêu tích tụ được 37 ha trở lên.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hình thành vùng trồng tập trung quy mô lớn; có hiệu quả kinh tế cao và thương hiệu sản phẩm; đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết giữa 4 nhà “Nhà nước - Nhà nông -  Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp” nhằm gắn kết sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, kinh tế số để phát triển nông nghiệp thông minh, hiện đại.

- Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị; mở rộng chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGap, khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học.

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng; nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tập trung, thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ cao, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, đi vào chiều sâu, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân nông thôn; Xây dựng 01 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

- Thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân đặt tên sản phẩm nông nghiệp gắn với các địa danh nơi sản xuất, địa danh làm cơ sở để xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản xã Xuân Phú.

1.3. Về thực hiện các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản

- Tăng cường xúc tiến đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho các hộ nông dân; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tham gia hội nghị kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm nông sản lên website dacsan.langnghethoxuan.vn, tham gia sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

1.4. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Công chức địa chính - nông nghiệp, môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện theo nội dung chỉ đạo của, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp-PTNT, Trung tâm DVNN huyện.

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là công tác giám sát dịch bệnh, quản lý chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ và các biện pháp xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới xuất hiện.

- Phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các thôn, trang trai, gia trại, hộ gia đình.

b) Trạm Y tế xã tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm lây từ gia súc, gia cầm sang người để cách ly; chủ động giám sát tại cộng đồng, khoanh vùng xử lý triệt để, không để dịch lây lan; sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân, đảm bảo đủ cơ số trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch lây từ gia súc, gia cầm sang người và các loại dịch bệnh khác.

c) Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí thực hiện Tháng tổng vệ sinh, sát trùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

d) Công chức Văn hoá và Đài truyền thanh xã: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; dành nhiều thời lượng phát sóng để tuyên truyền về việc đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi, giết mổ; các chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh.

đ) Các thôn.

- Tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật về thú y, các văn bản chỉ đạo của huyện, hướng dẫn của Trung tâm DVNN huyện và Ban chỉ đạo sản xuất xã.

- Rà soát, nắm chắc số lượng tổng đàn đối với từng loại vật nuôi của từng hộ chăn nuôi, từng trang trại để giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động chăn nuôi, kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, diễn biến của dịch bệnh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện sớm, xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.

- Tổ chức tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND xã tuyệt đối không để phát sinh, lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức tiêm phòng. Tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường để tiêu diệt các loại mầm bệnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên thực hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi và môi trường xung quanh; vận động các tổ chức, đoàn thể, Nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện và phòng, chống dịch.

2. Về phát triển công nghiệp-xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ:

 Công chức Địa chính – Xây dựng, chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành

- Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025.

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các cơ sở sản xuất có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Tạo mọi điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp nhằm sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023.

3. Về dịch vụ, thương mại

- Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ có lợi thế và có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, các siêu thị trên địa bàn, đặc biệt là các loại hình dịch vụ phụ trợ đáp ứng nhu cầu cho khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và Cảng hàng không Thọ Xuân.

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển

1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào huyện.

1.1.Công chức Văn phòng HĐND - UBND xã, Công chức Tư pháp – Hộ tịch:  Hướng dẫn đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, giảm văn bản giấy tờ hành chính, đảm bảo đến hết năm 2023, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã có tối thiểu 60% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cấp xã; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối 60% ở cấp xã.

1.2. Các Cán bộ, công chức chuyên môn

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm các khâu, các bước trong quá trình triển khai các thủ tục hành chính; đồng thời rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền loại bỏ các mẫu đơn, tờ khai không cần thiết, không hợp lý.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư công

Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, đảm bảo phù hợp với nhu cầu, tiến độ thực hiện của dự án.

- Phối hợp với phòng, ngành có liên quan đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết các mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá trong năm 2023.

4. Thực hiện đồng bộ, linh hoạt các biện pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Công chức Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Chi cục thuế Khu vực Thọ Xuân - Thường Xuân

- Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn theo từng lĩnh vực, sắc thuế, đảm bảo vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao năm 2023;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tiến độ thu các khoản nợ đọng thuế, nhất là tiền thuê thầu đất đã quá hạn nộp ngân sách nhà nước,

- Kiện toàn phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế cấp xã để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế theo quy định.

- Khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động sang mô hình doanh nghiệp. Phấn đấu năm 2023 thành lập mới trên 3 doanh nghiệp.

IV. Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị

- Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình có tính kết nối, tác động lan tỏa tạo tiền đề cho thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu tổng huy động vốn đầu tư phát triển năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Bố trí và huy động các nguồn vốn để đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp lòng đường, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng.

V. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội

- Tuyên truyền, vận động nhân chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, giai đoạn 2021 - 2025.

- Huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phối hợp tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện.

1. Về văn hóa, thể thao và du lịch

- Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng gia đình, thôn/khu phố, xã, thị trấn, cơ quan, công sở văn hóa.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, khắc phục các vi phạm trong việc trùng tu di tích. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các thiết chế văn hóa cho người lao động.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin và truyền thông theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Phát huy hiệu quả giá trị văn hóa, con người Xuân Phú để trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, phong trào rèn luyện thân thể trong Nhân dân; xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở đảm bảo đồng bộ.

2. Về giáo dục và đào tạo

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tăng cường quản lý nhà nước trên tất cả các mặt của công tác giáo dục; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành giáo dục. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.

3. Về y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập trung giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động xây dựng và thực hiện phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là nguy cơ “dịch chồng dịch”; thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch Covid-19.

4. Về giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân:

Công chức Chính sách – xã hội:

- Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm cho người lao động; thúc đẩy chuyển dịch việc làm phi chính thức sang chính thức.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng nghèo trên địa bàn huyện để có giải pháp giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích đối với trẻ em. Phát huy vai trò của người cao tuổi; thực hiện tốt công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ.

VI. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Công chức Địa chính – xây dựng:

- Tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai; quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng theo quy định. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép.

- Phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2025 gắn với việc thực hiện Nghị Quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động giải quyết ngay các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

VII. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

1. Các lực lượng vũ trang tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng quân sự, công an. Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường giải pháp kiềm chế, kéo giảm số vụ vi phạm về trật tự an toàn xã; tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm đánh bạc, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

2. Công an xã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và kiểm soát tải trọng xe ô tô, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

C. GIAO CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ NĂM 2023

Giao thực hiện các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại Phụ lục đính kèm.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đồng chí cán bộ, công chức, các đơn vị: Xây dựng ban hành kế hoạch hành động theo lĩnh vực được phân công trước ngày 15/01/2023 để thực hiện; đối với các chỉ tiêu chủ yếu, phải xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân công cụ thể cho tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ và thời gian quy định

 Giao Văn phòng HĐND - UBND xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Ban ngành, đơn vị, các thôn tổ chức triển khai thực hiện các công việc được giao đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND xã kết quả thực hiện và kiến nghị Chủ tịch UBND xã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, các thôn không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND xã./.

                                                ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Công khai thủ tục hành chính

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC
Địa chỉ: UBND Xã Xuân Phú, Thôn Đồng Luồng, Xã Xuân phú, Huyện Thọ Xuân
SĐT: 0977916732
Email: huyminh.tp@gmai.com